Targetes amb frases a les quals els hi falta el verb. Hi ha 4 blocs de targetes. Cada bloc treballa un verb (dinar, saber, creure, dormir). Cada bloc inclou 16 targetes (frases). Cal pensar en quina persona i en quin temps haurà d´estar conjugat el verb.

Temps verbals

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
x
Inclou: - 4 blocs de 16 targetes.  - 64 cartronets amb verbs (16 per a cada bloc).
Preu : 28