Llibre de frases que treballa l'ús dels pronoms personals, forts i febles. Cada pàgina del llibre conté 10 frases amb pronoms referents a una persona i a un nombre determinat. El llibre va acompanyat de cartronets amb els diferents pronoms personals.

Pronoms personals

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 espiral. - 70 cartronets amb pronoms.
Preu : 12,20 €
pronoms personals