Targetes amb frases a les quals els falta una preposició o una conjunció. Cal posar a cada frase, la paraula que li falta per tal de que tingui una construcció i un significat correcte. Hi ha tres blocs de treball (diferents graus de dificultat) relacionats amb la complexitat de les frases.

Conjunció-preposició

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
x
Inclou: - Targetes dels 3 blocs de treball. - Cartronets amb preposicions. - Cartronets amb conjuncions.
Preu : 18,90