Llibret amb imatges, conjuncions i frases mòbils. Per treballar la frase coordinada i subordinada fent servir diferents nexes.

Com agulles

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 espiral.
Preu : 12,20 €
x
x