Llibret amb imatges, conjuncions i frases mòbils. Per treballar la frase coordinada i subordinada fent servir diferents nexes.               

Com agulles

Morfosintaxi:
   concordances
temps verbals
  parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 espiral.
Preu : 12,20 €
             x
x